• Най-доброто за Вас, за да чувате по-добре!
 • Най-доброто за Вас, за да дишате по-добре!
 • Най-доброто за Вас, за да изглеждате по-добре!

Кохлеарни импланти


Какво е кохлеарна имплантация?

Кохлеарната имплантация е едно от най-големите постижения в съвременната отология. Тя се прилага успешно в целия свят през последните 30 години. Публикуваните на световни форуми резултати потвърждават еднозначно ползата от нея. Кохлеарните имплантатни системи са подходящи за пациенти с дълбока сензорна глухота. В последните години като стандарт кохлеарните имплантати се поставят на деца на възраст около една година. Доказано е, че двустранното имплантиране има предимства пред едностранното. Допълнителни индикации за кохлеарна имплантация са едностранната глухота и малформациите на вътрешното ухо.

Основни производители на кохлеарни имплантати в световен мащаб са:

Европейски лидер е MED-EL - Австрия.


Какво е кохлеарен имплант?

Кохлеарната имплантатна система  е най-новото постижение на микроелектрониката и медицината за стимулиране на слуховото възприятие на хора с дълбока сензорна глухота. Състои се от външна и вътрешна част. Външната част включва: речеви процесор, кутия за батерии и предавателна намотка, а вътрешната част: имплантат с магнит и електрод.

Функциониране на кохлеарната имплантатна система:

 • Звуците се улавят от микрофон и се превръщат в електрически сигнал.
 • Сигналът се приема от речевия процесор, където се "кодира" (преобразува се в специална комбинация от електрически импулси).
 • Тези импулси се изпращат към предавателна намотка, която ги предава през кожата (чрез радиовълни) към имплантата.
 • Имплантатът изпраща комбинация от електрически импулси към електрода в кохлеата.
 • Слуховият нерв улавя тези слаби електрически импулси и ги изпраща към мозъка.
 • Мозъкът интерпретира тези сигнали като звук.

Пътят, по който минава всеки пациент с кохлеарна имплантатна система е:

 • Предоперативна диагностика
 • Оперативна интервенция
 • Следоперативна настройка на речевия процесор
 • Рехабилитация на слуха и говора

Предоперативна диагностика

Тя се извършва от УНГ специалист предимно в болнични условия и включва цялостно обективно изследване на слуха, компютърно-аксиална томография, а в някой случаи и магнитно-резонансно изследване. В повечето случаи се извършва и оценка на нервно-психичното развитие или състояние на кандидатите за кохлеарна имплантация.


Оперативна интервенция

Операцията на пациентите, преминали успешно предоперативните изследвания, се извършва от отохирург, преминал специализирани курсове на обучение. Пациентите се приемат в болница по клинична пътека 136 и за тях оперативната интервенция е безплатна. За да може едно медицинско заведение да извършва кохлеарна имплантация по тази клинична пътека, то трябва да отговаря на следните изисквания: Клиничната пътека се изпълнява в клиника/отделение ІІІ ниво на компетентност, съгласно медицински стандарт по „Ушно-носни-гърлени болести". Изискванията за наличие на задължителни звена, апаратура и специалисти са в съответствие с медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести".


Следоперативни настройки на речевия процесор

Настройката на кохлеарните имплантатни системи се извършва в Кохлеарния център от клинични аудиолози и/или клиничен инженер. За изпълнение на настройките, освен професионалните знания и умения, аудиолозите трябва да притежават и допълнителни компютърни умения при работа със специализирания софтуер, теоретични знания за кохлеарните имплантатни системи, стратегиите на преобразуване на звука, обработка на реч и стимулиране на слуховия нерв. Процесът на следоперативни настройки е строго индивидуален. Той изисква стриктно събиране, обработване и анализиране на информацията от предходните настройки. Специалистите посещават периодични курсове с цел повишаване на образователната квалификация. Пациентите имат възможност да бъдат приети в центъра, където се провежда актуално изследване на слуха, настройка на процесора и интензивна слухово-речева рехабилитация.


Рехабилитация на слуха и говора

Специалистите с професионално образование "Слухово-речева рехабилитация" могат да изпълняват успешно тази дейност. Макар и с дългогодишен професионален опит, те трябва да преминат през специализиран курс на обучение, където да се диференцират особеностите при рехабилитацията на лица с кохлеарна имплантатна система. Програмите за рехабилитация не се различават значително от тези на лицата с конвенционални слухови апарати, но се набляга на вида, степента и характера на новообразуващото се слухово възприятие у пациента с кохлеарна имплантна система, както и за възможностите, методиките и перспективите за развитие на речта и интерпретацията на чуждия говор при наличието на това възприятие. Периодът на привикване и адаптация към слуховата протеза - кохлеарен имплантат е строго индивидуален и зависи от психологическите особености, характера на личността, спецификата на адаптационните му възможности и способността за изграждане на нови навици.

Слуховият тренинг (обучението за чуване с кохлеарна имплантна система) включва специални упражнения, различни по характер в зависимост от индивидуалните особености на пациентите. Той цели развитието на слуховите способности чрез максимално използване възможностите на кохлеарната имплантна система. Това е дълъг и труден процес. Необходима е първоначална интензивна рехабилитация, а в последствие и целенасочена, системна и упорита работа както от страна на рехабилитатора, така и от близките и самия пациент. Слуховият тренинг се организира и провежда на базата на установена програма, включваща необходимите физиологични елементи за нормалното развитие, съставена индивидуално и конкретно според нуждите и възможностите на пациента.

Рехабилитаторите-специалисти трябва да поддържат контакт със семействата на пациентите с кохлеарна имплантна система, да ги информират, насочват и мотивират за непрекъсната рехабилитация на слуха и развитие на речта в домашни условия.


Социална интеграция на слухово увредените инвалиди с кохлеарна имплантна система:

Социалните служби и социалните работници, които трябва да посещават семействата на хората с увреден слух и съобразно с обстановката да дават съвети и насоки за физическо, психическо и рехабилитационно подпомагане, не са запознати с проблемите на кохлеарните имплнати. Това налага провеждане на курсове за запознаването им с тях, още повече, че за интеграцията на децата с кохлеарна имплантна система е необходима здрава и социално стабилна семейна среда. В много градове на страната не съществуват центрове за обучение на деца с увреден слух, а социално-икономическото положение не позволява на семействата да пътуват. При подобни случаи в света се създава т.нар. "Училище за родители" - курс под формата на писма и видеокасети с уроци в помощ на родителите и учителите от масовите детски градини и училища при решаване на съответните проблеми.


За повече информация се обърнете към нас!


 

Адрес:

6000 Стара Загора
бул. "Св. Патриарх Евтимий" 97, офис V-б

Кабинетът работи:

понеделник до петък 10 - 17 часа
след предварително записване

Телефон на кабинета:

042/ 60 27 38

Социални мрежи